ออกค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้นำนักเรียน ปวช.2 จำนวน 16 คน ออกค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยการออกค่ายอาสาในครั้งนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนระดับอนุบาล , ติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างห้องน้ำอนุบาลใหม่ทั้งหมด และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 1 ตัว