การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี