ตัวแทน นักเรียน และ นักศึกษา ร่วมด้วย ครู ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ไปศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และรับฟังบรรยายพิเศษจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เรื่อง "นวัตกรรม Thailand 4.0 วิศวกรในอนาคต และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับกำลังของชาติ"

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >> คลิก