พิมพ์
หมวด: ข้อมูลทั่วไป
ฮิต: 1748

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา  เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ได้แก่      

    -   สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม               สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

    -    สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง                        สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

    -    สาขาวิชาเครื่องกล                           สาขางานเทคนิคยานยนต์