พิมพ์
หมวด: ข้อมูลทั่วไป
ฮิต: 1975

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)       

หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา  เปิดสอนใน  3  สาขาวิชา  ได้แก่

    -    สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง         สาขางานเครื่องมือกล

    -    สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง                            สาขางานไฟฟ้ากำลัง

    -    สาขาวิชาเครื่องกล                               สาขางานยานยนต์