คุณสมบัติของนักศึกษา

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

3. ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงโรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ

4. ตอ้งเป็นผู้ที่อยในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5. ส าเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า

6. ศรัทธาต่อสถาบัน มีความประพฤติดีขยันอดทน เคารพนบนอบ มีน้ำ ใจดี

7. พร้อมที่จะเคารพและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของวิทยาลยัอย่างเคร่งครัด

 

นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติวิทยาลัย ดังนี้

ทรงผม

ป็นทรงรองทรงสูง ห้ามไว้หนวด เครา

 

การแต่งกาย

1. ชุดนกัศึกษาเป็นเส้ือขาวแขนยาวผกู ไทสีกรมท่า ติดเขม็กลดัวทิยาลยั

2. ชุดฝึกปฏิบตัิงานเป็นเส้ือฝึกปฏิบตัิงานตามแบบของวทิยาลยั

3. กางเกง เป็ นกางเกงขายาวสีด า ทรงสุภาพ 4. รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นทรงสุภาพ สีด า การมาเรียนที่วิทยาลัยของนักศึกษา 1. มาวทิยาลยัโดยสม่า เสมอและมาใหท้ นั เวลาเรียนตามที่กา หนด 2. การลาเรียน ใหน้กัศึกษาโทรแจง้อาจารยผ์ สู้อนรายวชิาน้นั ๆ ทนั ที 3. เข้าเรียนตามตารางเวลาเรียน 20 9 4. แต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบั ท้งัในและนอกวทิยาลยั 5. หา้มนกัศึกษาใส่เครื่องประดบั ที่มาจากการเจาะอวยัวะเช่น ลิ้น หูจมูก เป็ นต้น 6. ทุกคร้ังที่มาติดต่อกบัวทิยาลยัตอ้งแต่งกายดว้ยเครื่องแบบนกัศึกษา การใช้ยานพาหนะภายในและภายนอกวิทยาลัย 1. นักศึกษาที่ใช้รถยนต์ จอดที่หน้าวิทยาลัยหรือในวิทยาลัย ให้เป็ นระเบียบ เรียบร้อย 2. นกัศึกษาที่ใชร้ถจกัรยานยนต์จอดในวทิยาลยัตามที่จดัไวใ้หอ้ยา่ งเป็น ระเบียบ 3. นกัศึกษาที่นา ยานพาหนะมาจะตอ้งจดัระบบเสียงไม่ใหด้งัจนทา ให้ เดือดร้อนรา คาญต่อผอู้ื่น 4. นักศึกษาที่เป็ นเจ้าของพาหนะ จะต้องรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเองทุก ประการ 5. นกัศึกษาขบัขี่รถยนต์หรือจกัรยานยนต์ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่ ง เคร่งครัด การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนันและสื่อลามก 1. นกัศึกษาไม่สูบบุหรี่ภายในวทิยาลยัซึ่งเป็ นสถานที่ราชการ 2. นกัศึกษาตอ้งไม่ดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติดทุกชนิด ในระหวา่ งการเป็น นักศึกษา 3. นกัศึกษาตอ้งไม่เล่นการพนนั 4. นกัศึกษาตอ้งไม่นา สื่อลามกอนาจารและสิ่งผดิกฎหมายใด ๆ เขา้มาใน วิทยาลัย