คุณสมบัติของนักศึกษา

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

3. ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงโรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ

4. ตอ้งเป็นผู้ที่อยในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5. ส าเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า

6. ศรัทธาต่อสถาบัน มีความประพฤติดีขยันอดทน เคารพนบนอบ มีน้ำ ใจดี

7. พร้อมที่จะเคารพและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของวิทยาลยัอย่างเคร่งครัด

 

นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติวิทยาลัย ดังนี้

ทรงผม

ป็นทรงรองทรงสูง ห้ามไว้หนวด เครา

 

การแต่งกาย

1. ชุดนกัศึกษาเป็นเส้ือขาวแขนยาวผกู ไทสีกรมท่า ติดเขม็กลดัวทิยาลยั

2. ชุดฝึกปฏิบตัิงานเป็นเส้ือฝึกปฏิบตัิงานตามแบบของวทิยาลยั

3. กางเกง เป็ นกางเกงขายาวสีด า ทรงสุภาพ 4. รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นทรงสุภาพ สีด า การมาเรียนที่วิทยาลัยของนักศึกษา 1. มาวทิยาลยัโดยสม่า เสมอและมาใหท้ นั เวลาเรียนตามที่กา หนด 2. การลาเรียน ใหน้กัศึกษาโทรแจง้อาจารยผ์ สู้อนรายวชิาน้นั ๆ ทนั ที 3. เข้าเรียนตามตารางเวลาเรียน 20 9 4. แต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบั ท้งัในและนอกวทิยาลยั 5. หา้มนกัศึกษาใส่เครื่องประดบั ที่มาจากการเจาะอวยัวะเช่น ลิ้น หูจมูก เป็ นต้น 6. ทุกคร้ังที่มาติดต่อกบัวทิยาลยัตอ้งแต่งกายดว้ยเครื่องแบบนกัศึกษา การใช้ยานพาหนะภายในและภายนอกวิทยาลัย 1. นักศึกษาที่ใช้รถยนต์ จอดที่หน้าวิทยาลัยหรือในวิทยาลัย ให้เป็ นระเบียบ เรียบร้อย 2. นกัศึกษาที่ใชร้ถจกัรยานยนต์จอดในวทิยาลยัตามที่จดัไวใ้หอ้ยา่ งเป็น ระเบียบ 3. นกัศึกษาที่นา ยานพาหนะมาจะตอ้งจดัระบบเสียงไม่ใหด้งัจนทา ให้ เดือดร้อนรา คาญต่อผอู้ื่น 4. นักศึกษาที่เป็ นเจ้าของพาหนะ จะต้องรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเองทุก ประการ 5. นกัศึกษาขบัขี่รถยนต์หรือจกัรยานยนต์ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่ ง เคร่งครัด การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนันและสื่อลามก 1. นกัศึกษาไม่สูบบุหรี่ภายในวทิยาลยัซึ่งเป็ นสถานที่ราชการ 2. นกัศึกษาตอ้งไม่ดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติดทุกชนิด ในระหวา่ งการเป็น นักศึกษา 3. นกัศึกษาตอ้งไม่เล่นการพนนั 4. นกัศึกษาตอ้งไม่นา สื่อลามกอนาจารและสิ่งผดิกฎหมายใด ๆ เขา้มาใน วิทยาลัย

สีประจำสถาบัน

น้า เงิน –ขาว

 

ปรัชญา

ใฝ่ คุณธรรม น าวิชา ทักษะเลิศ เทิดทูนศักดิ์ ศรีมนุษย์ พัฒนาสังคม

 

คติพจน์

ขยนั ศรัทธา ร่าเริง

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง มุ่งผลิตเยาวชนใหเ้ป็นคนดีที่สมบูรณ์เพิ่มพูน วิชาชีพ

มีจิตสาธารณะก้าวทันเทคโนโลยีพัฒนางานวิจัย นวตักรรมเด่น เป็นที่ยอมรับระดับสากล

ผู้ตั้งนักบวช “คณะซาเลเซียน

ยอห์น บอสโก (ดอนบอสโก หรือ ยวงบอสโก) เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1815 (พ.ศ. 2358) ที่ตำบลเบ๊กกี ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ท่านกำพร้าบิดาเมื่ออายุได้ 2 ขวบ ยอห์นไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเหมือนเพื่อนทั่ว ๆ ไป แต่คุณแม่มาร์การีตาเห็นความสนใจใฝ่รู้ จึงหาทางเพื่อให้ยอห์นได้เรียน ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยความอดทนแม้ต้องลำบากเพียงใดก็ตาม ยอห์นได้บวชเป็นพระสงฆ์ ได้สละทุ่มเทชีวิตเพื่อเยาวชนที่ยากจน ท่านได้เริ่มกิจการด้วยการรวบรวมเยาวชนที่เร่ร่อน ที่ทำงานก่อนวัยอันควร เนื่องด้วยภาวะสงคราม เพื่อ  มิให้ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ แม้จะต้องพบกับปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อ เพราะท่านเข้าใจดีว่า หากเยาวชนเหล่านั้นขาดการดูแลเอาใจใส่ ไม่มีใครอบรมสั่งสอน ไม่มีใครอยู่เคียงข้างแล้ว พวกเขาอาจต้องจบชีวิตในที่คุมขังเป็นแน่ คุณพ่อรับเด็กเร่ร่อนมาอยู่กับท่าน ให้ความเอาใจใส่ ติดตาม ทำให้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท่านจึงหาวิธีสร้างอนาคตให้พวกเขาโดยการเปิดสอนพิเศษในเวลาเย็น เปิดฝึกสอนอาชีพ ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนอาชีวะ งานที่ท่านได้กระทำทั้งหมดได้มอบ หมายให้อยู่ในความดูแลของนักบุญฟรังซิส เดอซาล (Francis de Sale) เพราะนักบุญองค์นี้เป็นผู้มีใจอารี มีเมตตา สุภาพอ่อนโยน และมีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะแก่การผูกใจเด็กให้มีความรู้สึกรักใคร่ เหมาะแก่การชักนำให้เด็กเป็นคนดี ด้วยเหตุนี้ นักบวช “คณะซาเลเซียน” (Salesian) จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยเยาวชน

ท่านได้สิ้นใจเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) ที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี แต่กิจกรรมต่าง ๆ ของท่านยังคงต่อเนื่องมาโดยทางคณะนักบวชซาเลเซียนและกลุ่มอื่น ๆ ที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้ ท่านได้รับสมญานามว่า “บิดาและอาจารย์แห่งเยาวชน” (Father of the Young)