ปรัชญา

ใฝ่ คุณธรรม น าวิชา ทักษะเลิศ เทิดทูนศักดิ์ ศรีมนุษย์ พัฒนาสังคม

 

คติพจน์

ขยนั ศรัทธา ร่าเริง

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง มุ่งผลิตเยาวชนใหเ้ป็นคนดีที่สมบูรณ์เพิ่มพูน วิชาชีพ

มีจิตสาธารณะก้าวทันเทคโนโลยีพัฒนางานวิจัย นวตักรรมเด่น เป็นที่ยอมรับระดับสากล