พิมพ์
หมวด: ข้อมูลทั่วไป
ฮิต: 1758

โรงเรียนซาเลเซียนมุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง

ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยถาพภายใน ในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ

เพื่อจะได้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น