พิมพ์
หมวด: ข้อมูลทั่วไป
ฮิต: 2040

 

ประวัติวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  บ้านโป่ง 

โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บา้นโป่ง เป็นโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิซาเลเซียน แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ มธัยมศึกษาตอนต้น ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์

มีใจรักช่างอุตสาหกรรม เข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพ

ในช่วงเริ่มต้นกิจการ โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนการ จัดหาซื้อที่ดิน การก่อสร้างอาคาร วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

เครื่องจักร จาก เงินกองทุนพัฒนาของรัฐบาลเบลเยียม โดยผ่านทางองค์การ DMOS/CMI เมือง บรัสเซลส์

เงินกองทุนพัฒนาของประเทศเนเธอร์แลนด์โดยผ่านองค์กร Cebemo และ การสนับสนุนจากสถานทูตของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเงินกองทุนพัฒนาของ ประเทศสหพนัธส์ าธารณรัฐเยอรมันโดยผ่านองค์กร Misereor

โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยเปิดสอน สายวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี พ.ศ. 2527 ได้เปิดสอนสาขาวชิาช่างไฟฟ้ากำลัง

อีก1 สาขาวิชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชสยามมกุฎราชกุมาร(พระยศในขณะนั้น)

เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บา้นโป่งอย่างเป็นทางการ

ปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดสอนสาขาวิชาการพิมพ์ อีก 1 สาขาวิชา

และปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดทำการสอนสาขาวิชาเครื่องกล งานยานยนต์ อีก 1 สาขาวิชา

ในปี พ.ศ. 2549 เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

และปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2550

 

ปณิธาน :: มุ่งมั่นให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นศาสนิกชนที่ดี

อัตลักษณ์ :: ทักษะจรรยาบรรณวิชาชีพ

เอกลักษณ์ :: การจัดการศึกษาระบบโรงเรียน - โรงงาน