17 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจกรรมปวส. ได้มีการเปิดกีฬาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น

โดยบาทหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวเปิด พร้อมให้คิดกับนักศึกษา ซึ่งกีฬาสัมพันธ์นี้ต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้นักศึกษามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์จะแข่งขันกันทุกเย็นวันจันทร์ในช่วงคาบกิจกรรม